Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 4/2023 Łódzkiego Kuratoria Oświaty z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim.

Na podstawie art. 30c i art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) zarządza się, co następuje:

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/24 do Technikum nr 7, Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 i  Branżowej Szkoły II stopnia nr 4 szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi określa się następujące terminy:

A. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia) oraz do klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, na rok szkolny 2023/2024.

Paragraf 1: Rekrutacja podstawowa:

 1. 24 kwietnia 2023r. - 23 maja 2023r.  do godz. 12.00– Kandydaci ze szkół podstawowych zakładają swoje konta na stronie internetowej tylko w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru. Wniosek powinien być podpisany przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. 04 lipca 2023r. – 10 lipca 2023r. do godz. 15.00– kandydat ma możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji.
 3. 06 lipca 2023r. – 10 lipca 2023r. do godz. 15.00– kandydat uzupełnia złożony wniosek o kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty składa się w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru
 4. do dnia 12 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacji ze świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem okoliczności wskazanych w oświadczeniach wraz z poświadczeniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta tych okoliczności na bieżąco
 5. 14 lipca 2023r. do godz. 12.00- publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 6. 14 lipca 2023r. od godz. 12.00 – 20 lipca 2023r. do godz. 12.00- Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie ze swoimi preferencjami, potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkół ponadpodstawowych oryginałów świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu oraz  w zależności od wybranego zawodu: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 7. Od 24 kwietnia 2023r. do 17 lipca 2023r.– wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkół zawodowych
 8. 21 lipca 2023r. do godz. 12.00- publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc 
 9. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych .
 10. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 11. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
 12. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

  Paragraf 2: Rekrutacja uzupełniająca
  (prowadzą ją tylko szkoły, w których są wolne miejsca):
 1. 21 lipca 2023r. godz. 12.00 – 26 lipca 2023r. do godz. 12.00- składają wnioski kandydaci nieprzyjęci do żadnej szkoły, jeżeli są jeszcze wolne miejsca.
 2. 01 sierpnia 2023r. godz. 12.00- podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 3. 20 lipca 2023r. – 01 sierpnia 2023r. do godz. 15.00- wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie kandydatom
 4. 01 sierpnia 2023r. godz. 12.00 – 04 sierpnia 2023r. do godz. 12.00- potwierdzanie przez kandydatów woli podjęcia nauki.
 5. 07 sierpnia 2023r. do godz. 13.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 6. niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 07 sierpnia 2023 r. poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do dnia 21 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 8 sierpnia 2023 r.
 7. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych .
 8. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 9. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
 10. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

      Paragraf 3: Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

B. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, na rok szkolny 2023/2024

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie odpowiednio do szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia lub publicznych szkół dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (z wyłączeniem świadectw ukończenia odpowiedniej szkoły lub klasy oraz zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego) w postępowaniu rekrutacyjnym – od 16 maja 2023 r. do 21 czerwca2023 r. do godz. 15:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15:00.

 

 1. Uzupełnienie wniosku o kopię odpowiedniego świadectwa ukończenia szkoły lub klasy oraz kopię odpowiedniego zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego w postępowaniu rekrutacyjnym – do 10 lipca 2023 r.

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym – 14 lipca 2023 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 1 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00.

 

 1. Wydawanie przez szkołę kształcącą w zawodzie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w postępowaniu rekrutacyjnym – od 16 maja 2023 r. do 17lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – od 24 lipca 2023 r. do 8sierpnia 2023 r. gody. 15:00

 

 1. Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli podjęcia nauki w szkole policealnej, szkole branżowej II stopnia, publicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub publicznej szkole podstawowej dla dorosłych w postaci przedłożenia oryginału dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, odpowiednio:
 • do szkół branżowych II stopnia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 21 lipca 2023 r. do 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym – 7 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00

 

 1. Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły policealnej, szkoły branżowej II stopnia lub szkoły dla dorosłych o liczbie wolnych miejsc w szkole w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2023 r. do godz. 13:00 oraz w postępowaniu rekrutacyjnym – do 7 sierpnia 2023 r. do godz. 13:00.

 

 1. Opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach dla dorosłych w postępowaniu rekrutacyjnym – do 21 lipca 2023 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym – do 8 sierpnia 2023 r.

 

 1. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
  w postępowaniu rekrutacyjnym – do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 1. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

 1. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

 

 1. Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: matematyka, informatyka.