Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi jest koordynatorem i głównym beneficjentem projektu pt. "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (ang. "Competencies for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training").

 

 

 

Projekt jest realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem - MBM Training Center, specjalizującym się w szkoleniach z zakresu edukacji zawodowej. W ramach projektu 17-osobowa grupa kadry z Zespołu Szkół Samochodowych w okresie ferii zimowych 2018 weźmie udział w 12-dniowej mobilności w Liverpoolu. Mobilność będzie koncentrować się na wzmacnianiu kompetencji kadry w zakresie innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia usług doradztwa zawodowego. Projekt zaowocuje nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników oraz zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w ZSS.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  1. CELE PROJEKTU, ZAŁOŻENIA
  2. O PROJEKCIE W JĘZ. ANGIELSKIM
  3. O BRYTYJSKIM PARTNERZE PROJEKTU
  4. REZULTATY PROJEKTU
Głównym celem projektu realizowanego pn. „Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training” było podniesienie kompetencji kadry kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w zakresie innowacji i wspierania zatrudnienia w branży samochodowej dzięki udziałowi w mobilności edukacyjnej w Liverpoolu w styczniu i lutym 2018 roku. 
Organizacjami uczestniczącymi w projekcie były: Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi (w skrócie: ZSS) oraz brytyjska firma szkoleniowa MBM Training & Development Center z Liverpoolu (w skrócie: MBM T&D). 
Projekt obejmował głównie mobilność edukacyjną w Liverpoolu, realizowaną jednocześnie dla 17 osób zatrudnionych w ZSS w formule szkolenia grupowego kadry. Czas trwania mobilności zrealizowanej w ramach projektu objął dwa tygodnie robocze (2 x 5 dni) – od 29 stycznia do 9 lutego 2018 roku oraz dwa dni podróży: 27 stycznia i 10 lutego. Uczestnicy/czki mobilności byli zaangażowani także w fazie przygotowania i ewaluacji mobilności oraz rozpowszechniania rezultatów projektu – co łącznie zajęło niemal rok.
Ze względu na odmienny kulturowo charakter zaangażowanych organizacji, projekt został uznany przez uczestników i interesariuszy lokalnych jako wysoce interesujący. Bardzo czytelnie wpisywał się w rozwijanie wspólnego obszaru edukacyjnego w Europie. Fakt połączenia w ramach współpracy dwóch odmiennych formalno-prawnie organizacji, tj. zawodowej szkoły publicznej z Polski (ZSS) oraz brytyjskiej firmy szkoleniowej w zakresie kształcenia zawodowego (MBM T&D), był innowacyjny i oferował kadrze obu organizacji poszerzenie horyzontów zawodowych w niedostępny wcześniej dla nich sposób. 
Główny cel projektu, tj. podniesienie kompetencji kadry szkolenia zawodowego w zakresie wspierania innowacji i wspierania zatrudnienia w branży samochodowej, realizowany był m.in. poprzez rozwijanie wśród kadry postawy zorientowanej na rynek pracy oraz na innowacyjne metody nauczania w szkole. Zastosowane zostały różnorodne metody pracy z uczestnikami mobilności: wizyty studyjne, służące poznaniu brytyjskich dobrych praktyk, spotkania z ekspertami, zajęcia warsztatowe, prezentacje, dyskusje. Projekt odpowiadał na potrzebę opracowania twórczych i innowacyjnych praktyk w ramach kształcenia zawodowego, aby pomóc kadrze kształcenia zawodowego lepiej sprostać wymaganiom rynku pracy w Polsce.
Biorąc pod uwagę, że sektor samochodowy jest szybko rozwijającą się gałęzią przemysłu i wymaga stałego uaktualniania poziomu umiejętności i kompetencji, partnerzy projektu uznali potrzebę twórczego podejścia do nauczania zawodowego w tym obszarze. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów szkoleniowych zawodowych, które pozwolą reagować na zmieniające się potrzeby przemysłu samochodowego, jest priorytetem dla Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi. 
Region Liverpool charakteryzuje dobrze rozwinięty przemysł motoryzacyjny: m.in. fabrykę Halewood, gdzie zostały zmontowane Jaguar X-Type oraz modele Land Rover Freelander i Range Rover Evoque. Dobre praktyki ścisłej współpracy między przemysłem motoryzacyjnym w Liverpoolu, a instytucjami kształcenia zawodowego oraz władzami publicznymi były prezentowane podczas projektu jako narzędzie sprzyjające monitorowaniu i prognozowaniu potrzeb w zakresie umiejętności oraz poprawie dialogu między edukacją i rynkiem pracy.
14-dniowa mobilność 17 pracowników w Liverpoolu koncentrowała się na rozwijaniu kompetencji w zakresie: innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia doradztwa zawodowego przez kadrę. Projekt zaowocował nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników, a dzięki temu - długofalowo - także zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w szkole.
The main objective of the project entitles Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training was to raise the competence of the vocational education staff from the Automotive School in Lodz in the field of innovation and employment support in the automotive industry throughout their participation in an educational mobility in Liverpool in January and February 2018.
The organizations participating in the project were: Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi (ZSS) and a British training company MBM Training & Development Center from Liverpool (in short: MBM T&D).
The project included mainly an educational mobility in Liverpool, implemented simultaneously for 17 staff members - teachers and VET trainers of the ZSS in the formula of a group training. The duration of the mobility carried out under the project covered two working weeks (2 x 5 days) - from 29 January to 9 February 2018, plus two days of travel: 27 January and 10 February. Mobility participants were also involved in the preparation and evaluation of the mobility, as well as the dissemination of project results - which in total took almost a year.
Due to the culturally different nature of the two organizations involved, the project was considered highly interesting by the participants as well as by local stakeholders. It very clearly supported the development of the common educational area in Europe. The fact of combining two different organisations in terms of their legal status, ie. a public vocational school from Poland and a British training company in the field of vocational education, was innovative and offered the staff of both organizations the broadening of professional horizons in a previously unavailable way. The main goal of the project, which is to raise the competences of the vocational training staff in the field of supporting innovation and employability in the automotive industry, was implemented, among others, by developing a market-oriented attitude and innovative teaching methods at school. Various methods of work with mobility participants were used: study visits in order to get to know best British practices, meetings with experts, workshops, presentations, discussions. The project responded to the need to develop creative and innovative practices in vocational education in order to better meet the requirements of the labour market in Poland.
Given that the automotive sector is a rapidly growing industry and requires constant updating of skills and competences, project partners recognized the need to develop the creative approach to vocational training in this area. The development and implementation of innovative vocational training programs that will respond to the changing needs of the automotive industry is the priority for the ZSS.
The Liverpool region is characterized by a well-developed automotive industry with its Halewood factory, where Jaguar X-Type and Land Rover Freelander and Range Rover Evoque were assembled, Good practices for close cooperation between the automotive industry in Liverpool and vocational education institutions and public authorities were be presented during the project as a tool for monitoring and forecasting skills needs and improving the dialogue between education and the labour market.
14-day mobility of 17 employees in Liverpool focused on developing competencies in the area of: innovative education and vocational training programs and more effective provision of career counselling by the VET staff. The project has resulted in new career opportunities for the VET staff involved, and due to that - in a long run, also in increased opportunities of ZSS students learning in the labor market.
Organizacją goszczącą Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi (ZSS) jest MBM Training&Developement Center, Liverpool, Wielka Brytania (MBM T&D). MBM Training and Development Center z główną siedzibą w Liverpoolu, oferuje specjalistyczne programy i usługi edukacyjne. Dzięki przedstawicielstwom i biurom operacyjnym w różnych krajach Europy, MBM TDC ma bardzo doświadczonych specjalistów w następujących obszarach: kształcenie zawodowe i pozaformalne, integracja społeczna, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój społeczny. Firma posiada duże doświadczenie w kształceniu i szkoleniu zawodowym i bierze czynny udział w projektach lokalnych i międzynarodowych w tej dziedzinie. MBM T&D Center jest dostawcą treści e-learningowych, prowadzi także szereg szkoleń stacjonarnych z udziałem doświadczonych trenerów, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Eksperci MBM T&D mają ponad 15-letnie doświadczenie w licznych projektach z zakresu szkoleń, technologii informacyjno-komunikacyjnych i tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla firm. Firma zatrudnia szeroką gamę trenerów, ekspertów i konsultantów, przez co zapewnia szeroki zakres usług doradczych, szkoleniowych i doradczych dla osób prywatnych, organizacji charytatywnych i firm.
Mentorzy MBM T&D wspierają aktywne uczestnictwo klientów w poszukiwaniu właściwych rozwiązań dla przedsiębiorczości. Eksperci MBM T&D mają doświadczenie i zdolność do oferowania wysokiej jakości usług coachingowych osobistych, w oparciu o wyrażone przez klientów specjalne potrzeby, zainteresowania, cele i cele. Szkolenia VET oferowane są przez MBM T&D za pośrednictwem Centrum VET MBM i Poradnictwa Zawodowego dla trenerów VET i menedżerów programów edukacyjnych, którzy skupiają swoje wysiłki na rzecz poradnictwa zawodowego dla świeżo upieczonych absolwentów VET.
 
Strona internetowa MBM T&D: www.mbmtraining.uk/
 
Rola organizacji goszczącej w projekcie to:
-ustalenie zasad współpracy z organizacją wysyłającą,
-przygotowanie dwustronnej umowy partnerskiej,
-przygotowanie certyfikatów dla uczestników/czek,
-zapewnienie logistyki związanej z realizacją mobilności – zorganizowanie pełnego wyżywienia uczestników, transportu lokalnego, zakwaterowania – hotelu w centrum Liverpoolu,
-zaplanowanie, uzgodnienie i potwierdzenie harmonogramu szkolenia z organizacją wysyłającą, aktualizacja harmonogramu w oparciu o potrzeby uczestników,
-organizacja wszystkich wizyt studyjnych, spotkań z gośćmi i ekspertami, programu kulturowego w Liverpoolu i Chester,
-wydruk dokumentów, hand-out’ów, itd.,
-nadzorowanie przebiegu szkolenia grupowego, monitoring,
-aktywny udziału w realizacji celów projektu,
-opracowanie i przeprowadzenie analizy potrzeb uczestników, ewaluacji środkowej i końcowej,
-wsparcie organizacji wysyłającej w opracowaniu Europass,
-promowanie projektu,
-udział w ewaluacji projektu oraz jego rozpowszechnianiu.
Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji kadry kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi w zakresie innowacji i poprawy zatrudnienia w branży samochodowej. Realizacji powyższego celu służyła realizacja grupowej mobilności edukacyjnej w Liverpoolu w styczniu - lutym 2018, która objęła następujące główne elementy:
 
1. Wizyty studyjne w fabryce Land Rovera (poznanie procesu produkcji i zapewnienia jakości w przemyśle samochodowym na przykładzie jednej z najbardziej innowacyjnych firm w tym sektorze na świecie), na Uniwersytecie w Liverpoolu (poznanie jednostki łączącej edukację zawodową z rynkiem pracy – Creative Car Construction Lab), jak również w Knowsley Community College w Kirby (poznanie zastosowania innowacyjnych symulatorów KZN w szkoleniu zawodowym).
 
2. Udział w sesjach szkoleniowych w następującym zakresie:
- określenie potrzeb indywidualnych i grupowych uczestników
- wyznaczanie, monitorowanie i ewaluowanie celów szkoleniowych
- zajęcia integracyjne - zapoznanie się kadry organizacji partnerskich projektu: MBM TDC z Liverpoolu oraz Zespołu Szkół Samochodowych z Łodzi.
- podstawowe pojęcia w zakresie edukacji zawodowej na rzecz innowacyjności i podnoszenia szans na zatrudnienie w Europie
- najważniejsze wyzwania w zakresie edukacji zawodowej w Polsce
- możliwości programu Erasmus+/ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z naciskiem na kształcenie zawodowe
- rezultaty edukacyjne mobilności i Europass
 
3. Spotkanie z dyrektorką programu praktyk zawodowych – Degree Apprenticeship na Uniwersytecie w Liverpoolu, Panią Jo Pritchard. Program ułatwia absolwentom uczelni zdobycie zatrudnienia zaraz po zakończeniu studiów
 
4. Spotkanie z reprezentantem Rady Miasta Liverpool, panem Nick’iem Small odpowiedzialnym za politykę edukacyjną miasta.
 
Jak określili sami uczestnicy, zdobyte przez nich umiejętności i kompetencje zawodowe to:
1. Podniesienie kreatywności w zakresie nauk technicznych;
2. Zwiększenie innowacyjnego podejścia w zakresie programów kształcenia, powiązania z rynkiem pracy oraz doradztwa zawodowego;
3. Podniesienie wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w produkcji pojazdów samochodowych jak i zarządzania procesem produkcyjnym;
4. Podniesienie wiedzy w zakresie organizacji powiązań pomiędzy systemem edukacji a przemysłem;
5. Zwiększenie wiedzy w zakresie możliwości kształtowania metod organizacji produkcji w systemie 5S;
6. Zdobycie wiedzy w temacie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia zawodowego - projektowanie z użyciem oprogramowania CAD/CAM/CNC oraz prototypowania elementów i detali konstrukcyjnych;
7. Podniesienie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów symulacji do kształtowania umiejętności zawodowych;
 
W zakresie kompetencji językowych, uczestnicy podkreślali:
1. Zwiększenie własnych kompetencji językowych w zakresie słownictwa zawodowego w języku angielskim.
2. Podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego potocznego (jęz. angielski).
3. Umiejętność formułowania pytań i wniosków w zakresie szkolnictwa zawodowego w języku ojczystym.
 
W zakresie kompetencji w zakresie obsługi komputera, uczestnicy zauważyli:
1. Przyrost umiejętności wypełniania formularzy wynikających z zasad programów Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
2. Poprawę zarządzania dokumentami elektronicznymi.
3. Tworzenie sprawozdań i raportów ze spotkań z ekspertami w zakresie szkolnictwa zawodowego.
 
W zakresie kompetencji organizacyjnych uczestnicy zauważyli:
1. Zwiększenie umiejętności planowania pracy zespołowej;
2. Poprawę umiejętności dobrej organizacji i zarządzania czasem;
3. Poprawę umiejętności formułowania potrzeb i celów edukacyjnych;
4. Poprawę umiejętności dobierania zasobów i narzędzi potrzebnych do realizacji potrzeb i celów.
 
W zakresie kompetencji społecznych:
1. Zwiększenie kompetencji międzykulturowych.
2. Nabycie umiejętności pracy w zróżnicowanej tematycznie grupie.
3. Zwiększenie kompetencji w zakresie autoprezentacji.
4. Rozwinięcie zdolności negocjacyjnych.
next
prev

Tor doświadczalny Land Rover'a w Liverpool 2018

 

 

 

Zwiedzanie toru doświadczalnego fabryki Land Rover'a w Liverpool w Wielkiej Brytanii jest bardzo popularne wśród nauczycieli. W dniu 29 stycznia 2018 r. tor swoją obecnością zaszczyciła ponad dwudziestooosobowa grupa wykładowców przedmiotów zawodowych ze szkoły samochodowej z Polski, widocznych w tle ujęć z wycieczki oprowadzanej przez przewodników, ekspertów pracujących w fabryce. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i słuchawki z mikrofonami, i zajęli się egzaminowaniem wiedzy fachowców fabryki. Armia robotów, którą można spotkać po drodze, zawsze potrafi sprostać wymaganiom zwiedzających.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt mobilności w Liverpool 2018

 

 

 

Kadra Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi wzięła udział w mobilności w Liverpoolu w ramach projektu "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym”.

Projekt pt. "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (ang. "Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") jest realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem - MBM Training and Development Center, specjalizującym się w szkoleniach z zakresu edukacji zawodowej. W ramach projektu 17-osobowa grupa kadry z Zespołu Szkół Samochodowych wzięła udział w mobilności szkoleniowej w Liverpoolu (Wielka Brytania) okresie 29 stycznia - 9 lutego 2018 r.  Mobilność kadry koncentrowała się na wzmacnianiu kompetencji w zakresie innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia usług doradztwa zawodowego. Projekt zaowocował  nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników oraz zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w ZSS.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.