Po raz drugi bierzemy udział w konkursie na najlepszy
projekt edukacyjny  w Polsce!

Nasz  projekt ma nr  00342

Głosuj na stronie : http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa6/projekty/pokaz/1063.html

                                            Przez kliknięcie przycisku głosuj. Głos trzeba potwierdzić ze swojego konta e-mailowego.

                                              TWÓJ GŁOS JEST BEZCENNY  !!!

 

Zdobyliśmy certyfikat dobrze zaprojektowanej szkoły

List gratulacyjny od Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej

Projekt pt. „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu

o nowoczesne technologie informacyjne

Projekt realizowany w partnerstwie przez firmę  GroMar Sp. z o. o oraz Politechnikę Łódzką w ramach PriorytetuIII. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt będzie trwał 2 lata (rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014)

Projekt „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada:

Projekt ,,E-matura z matematyki"

           Egzamin „e-matura z matematyki” jest innowacyjnym podejściem do tematu egzaminowania uczniów na dużą skalę z wykorzystaniem systemu opartego o sieć Internet opracowany i organizowany przez Politechnikę Łódzką.

 Projekt "Akademia Młodych Twórców - program wspierania zainteresowań

informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych"

Rozwijaj swoje pasje - weź udział w bezpłatnych zajęciach informatycznych:

·         Konstrukowanie i programowanie robotów mobilnych

·         Tworzenie stron WWW i aplikacja internetowych

·         Grafika komputerowa i multimedia

·         Programowanie w językach wysokiego poziomu

·         Budowa i administrowanie sieciami komputerowymi

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 p.t.: „Więcej umiejętności - więcej możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Opis projektu
 2. Cele projektu
 3. Rekrutacja
 4. Rozkład zajęć
 5. Zadanie 1
 6. Zadanie 2
 7. Zadanie 3
 8. Zadanie 4
 9. Zadanie 5
 10. Zadanie 6
 11. Zadanie 7
 12. Zadanie 8
 13. Zadanie 9
 14. Zadanie 10

Projekt nr RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 p.t.: „Więcej umiejętności-więcej możliwości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe jest realizowany w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi od 01.09.2018r do 31.08.2020r.

Koszty projektu: 1 272 969,10 zł
Wkład własny (Miasto Łódź): 127 296,91 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 145 672,19 zł.

Celem projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 108 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, zwiększenie kompetencji 11 n-li (11M) kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: samodzielnego wykonania pomocy dydaktycznych w postaci samochodu do diagnostyki systemu OBDII/EOBD oraz sieci CAN; nabywania uprawnień SEP; spawania MAG; kwalifikacji wstępnej; prawa jazdy kat. C; badania układu ABS/ASR i zasilania silnika w terminie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Termin zakończenia rekrutacji do pierwszej transzy do projektu 28.09.2018 r.
Rekrutacja obejmuje:
1. Do zadania 1 i zadania 3 – 9 uczestników
2. Do zadania 1 i zadania 4 – 10 uczestników
3. Do zadania 6 i zadania 7 – 28 uczestników
4. Do zadania 2 – 10 uczestników
5. Do zadania 1 – 1 uczestnik
6. Do zadania 3 – 3 uczestników
7. Do zadania 10 – 11 nauczycieli.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie >>> pobierz plik

Zad 2 Kurs spawania metodą MAG > pobierz plik .pdf

 

  Plan zajęć  II grupa


Zad 3 „ BADANIA UKŁADU  ABS/ASR”     Miejsce: Pracownia samochodowa - Warsztaty
 

6-02 -2019 r. (środa)   godz. 14,50

27-02-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

 6-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

13-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

20-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

27-03-2019 r.  (środa)   godz. 14,50

 

 

STYCZEŃ 2018r.

 

Zad 3. Badanie układu zasilania silnika ZS EDC

Prowadzący: mgr inż.  Dariusz Adamczewski

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

07-01-2019

15,00-18,00

3

14-01-2019

15,00-18,00

3

21-01-2019

15,00-18,00

3

23-01-2019

15,00-18,00

3

28-01-2019

15,00-18,00

3

30-01-2019

15,00-18,00

3

 

 

Zad 3. Badanie układu ABS/ASR

Prowadzący: mgr inż.  Andrzej Łaziński

 

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

03-01-2019

14,00-17,00

3

12-01-2019

09,00-15,00

6

17-01-2019

14,00-17,00

3

24-01-2019

14,00-17,00

3

31-01-2019

14,00-17,00

3

 

 

 

Zad 4 Wykonanie pomocy dydaktycznej - samochód do diagnostyki systemu OBDII/EOBD oraz diagnozowaniu sieci CAN

Prowadzący: mgr Artur Jabłoński

 

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

07-01-2019

15,00-19,00

4

14-01-2019

15,00-19,00

4

21-01-2019

15,00-19,00

4

28-01-2019

15,00-19,00

4

 

 

Prowadzący: mgr Andrzej Madziara

 

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

Dzień

Czas pracy (od … do …)

Liczba godzin dydaktycznych

08-01-2019

15,00-19,00

4

15-01-2019

15,00-19,00

4

22-01-2019

15,00-19,00

4

29-01-2019

15,00-19,00

4

 

 

 

 

Zad 5 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Prowadzący: mgr Joanna Grzelewska

 

Zajęcia indywidualne doradztwa edukacyjno-zawodowego, z ustalonymi przez prowadzącego uczestnikami:

 

 

Dzień

Czas pracy (od … - …)

Liczba godzin dydaktycznych

7-01-2019

13,40 – 15,40

2

8-01-2019

13,40 – 15,40

2

14-01-2019

13,40 – 15,40

2

15-01-2019

13,40 – 15,40

2

21-01-2019

13,40 – 15,40

2

24-01-2019

13,40 – 15,40

2

 

 

Zadanie 6: Zajęcia e-learning w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez prowadzącego uczestnikami w Sali 211.

Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze

w godz. 14,45 – 20,00. (dotyczy miesiąca styczeń – luty 2019).

 

Wsparcie uczniów ZS/SAM (z kierunków technik mechatronik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych) w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy – kurs kwalifikacyjny SEP.

Szkolenie przez firmę zewnętrzną zakończone egzaminem przed Komisją SEP i wydanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.

Program i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 IV 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189) wymaganych na stanowisku dozoru i eksploatacji.

Kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzie technik mechatronik oraz technik mechatronik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych przy obsłudze pojazdów o napędzie hybrydowym i elektrycznym.

 

Wsparcie uczniów ze wszystkich kierunków ze szczególnym uwzględnieniem technika naprawy nadwozi pojazdów samochodowych w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy – kurs spawania (metodą MAG).

Kurs prowadzony przez firmę zewnętrzną. Program zgodny z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, w tym m.in.: zasady BHP, urządzenia spawalnicze, przygotowanie złączy do spawania, układanie spoiny pachwinowej.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem Certyfikatu oraz Książeczki Spawacza wystawionej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (Instytucja certyfikująca) - spawacz metodą MAG: wykonywanie spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w zawodach blacharz pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik pojazdów samochodowych w zakresie badania układu ABS/ASR i zasilania silnika ZSEDC.

Program obejmuje m.in.: zadania i budowa układu ABS; przebieg procesu hamowania; pomiary rezystancji czujników prędkości; pomiary multimetrem napięcia; pomiary oscyloskopem napięcia; badania ABS przyrządem Bosch KTS 570; przebieg spalania w silnikach o ZS; budowa i zasada działania systemu sterowania EDC oraz rozdzielaczowej pompy wtryskowej; pomiary multimetrem; pomiary diagnoskopem; pomiary oscyloskopem; pomiary lampą stroboskopową.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów technik mechatronik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych polegające na samodzielnym wykonaniu pomocy dydaktycznej w postaci samochodu do diagnostyki systemu OBDII/EOBD oraz diagnozowaniu sieci CAN.

Program obejmuje przygotowanie projektu wykonania samochodu do diagnostyki elektryki i elektroniki pokładowej (systemu OBDII/EOBD oraz sieci CAN z oprogramowaniem diagnostycznym), zaplanowanie działań, montaż podzespołów i zespołów pojazdu samochodowego, dostosowanie poszczególnych elementów i wykonanie zmian stosownie do projektu i przewidywanych efektów, prace blacharskie i lakiernicze.

Zakupione zostaną pomoce, części, urządzenia stanowiące elementy składowe tworzonego samochodu do diagnostyki.

Doradztwo edukacyjno- zawodowe. Skierowane do 70 uczestników spośród biorących udział w projekcie, wyłonionych na podstawie testu kompetencyjnego. Szkolenie obejmuje zajęcia grupowe oraz indywidualne. Program to m.in.: poznanie własnych preferencji i predyspozycji zawodowych; poznanie lokalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców, aktywne metody poszukiwania pracy; sporządzanie dokumentów aplikacyjnych; autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna; własna działalność gospodarcza; pomoc w wyborze kierunków kształcenia/zawodu.

Wsparcie skierowane do uczniów wszystkich kierunków w zakresie zdobywania uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy: kwalifikacja wstępna rozszerzona.
Posiadanie kwalifikacji wstępnej jest warunkiem dopuszczenia do szkolenia i egzaminu kat. C.
Wymiar: 260h/grupę teorii + 16h/os. jazdy + 2h/osobę symulatora
Program i zakres zgodny z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 IX 2001 r., obejmuje m.in.: charakterystykę układu przeniesienia napędu; sposoby działania urządzeń służących bezpieczeństwu; bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Zajęcia teoretyczne prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Wsparcie skierowane do uczniów wszystkich kierunków (kontynuacja zadania 6) zakresie zdobywania uprawnień, zwiększających ich szanse na rynku pracy: prawo jazdy kat. C.
Wymiar zajęć: 20h/grupę teorii + 30h/osobę jazdy. Realizowane w roku szkolnym 2018/2019 w II edycjach po 14 uczestników.
Program i zakres zgodny z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 IX 2001 r., obejmuje m.in.: umiejętność załadowania pojazdu, jazdę w warunkach specjalnych, przepisy regulujące przewóz towarów, uwarunkowania ekonomiczne dotyczące przewozu towarów, wypełnianie i prowadzenie dokumentacji.
Zakończone egzaminem i wydaniem prawa jazdy kat. C przez WORD.

Wyposażenie/doposażenie: zakup 2 samochodów do nauki jazdy kat. B, komputera przenośnego z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu do pracowni budowy i eksploatacji, 2 wózków narzędziowych z wyposażeniem do pracowni pojazdów samochodowych, komputera diagnostycznego z oprogramowaniem (FSA 760) do pracowni diagnostyki samochodowej oraz pracowni rysunku technicznego (16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem).

Realizacja wysokiej jakości staży/praktyk zawodowych dla uczniów we współpracy z pracodawcami. 
Wszyscy uczniowie będący uczestnikami projektu wezmą udział w stażach/praktykach (w wymiarze 150h/ucznia) zorganizowanych we współpracy i u pracodawców, m.in.: T- Project Sp. z o.o., WAMAZ Truck Service, POLSAD Jacek Korczak, Moto Centrum, ASO Mercedes-Benz, PHPU Miratarans.
Termin: VII-VIII 2019 r. oraz VII-VIII 2020 r.
Organizacja staży/praktyk zawodowych odbywa się w oparciu o przygotowany program i podpisaną umowę z pracodawcami i uczniami.

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 11 nauczycieli kształcących w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, kierowca/mechanik.
1. Szkolenie Auto CAD:20h, dla 4n-li. Program obejmuje m. in.: tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie, tworzenie i modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej, zarządzanie cechami obiektów, obiekty tekstowe i ich style, wprowadzenie do wymiarowania, rodzaje i typy kreskowania, wprowadzenie do wydruku.
2. Szkolenie z obsługi nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu: 9 godzin dla 7 n-li, w ramach którego n-le nabędą kompetencje obsługi i efektywnego wykorzystania w zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć projektowych oraz podstawy programowej kształcenia zawodowego.

next
prev

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi jest koordynatorem i głównym beneficjentem projektu pt. "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (ang. "Competencies for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training").

 

 

 

Projekt jest realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem - MBM Training Center, specjalizującym się w szkoleniach z zakresu edukacji zawodowej. W ramach projektu 17-osobowa grupa kadry z Zespołu Szkół Samochodowych w okresie ferii zimowych 2018 weźmie udział w 12-dniowej mobilności w Liverpoolu. Mobilność będzie koncentrować się na wzmacnianiu kompetencji kadry w zakresie innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia usług doradztwa zawodowego. Projekt zaowocuje nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników oraz zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w ZSS.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej.

Tor doświadczalny Land Rover'a w Liverpool 2018

 

 

 

Zwiedzanie toru doświadczalnego fabryki Land Rover'a w Liverpool w Wielkiej Brytanii jest bardzo popularne wśród nauczycieli. W dniu 29 stycznia 2018 r. tor swoją obecnością zaszczyciła ponad dwudziestooosobowa grupa wykładowców przedmiotów zawodowych ze szkoły samochodowej z Polski, widocznych w tle ujęć z wycieczki oprowadzanej przez przewodników, ekspertów pracujących w fabryce. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i słuchawki z mikrofonami, i zajęli się egzaminowaniem wiedzy fachowców fabryki. Armia robotów, którą można spotkać po drodze, zawsze potrafi sprostać wymaganiom zwiedzających.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt mobilności w Liverpool 2018

 

 

 

Kadra Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi wzięła udział w mobilności w Liverpoolu w ramach projektu "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym”.

Projekt pt. "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (ang. "Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") jest realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem - MBM Training and Development Center, specjalizującym się w szkoleniach z zakresu edukacji zawodowej. W ramach projektu 17-osobowa grupa kadry z Zespołu Szkół Samochodowych wzięła udział w mobilności szkoleniowej w Liverpoolu (Wielka Brytania) okresie 29 stycznia - 9 lutego 2018 r.  Mobilność kadry koncentrowała się na wzmacnianiu kompetencji w zakresie innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia usług doradztwa zawodowego. Projekt zaowocował  nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników oraz zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w ZSS.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Opis projektu
 2. Cel projektu
 3. Rekrutacja
 4. Rozkład zajęć
 5. Zadanie 1
 6. Zadanie 2
 7. Zadanie 3
 8. Zadanie 4
 9. Zadanie 5
 10. Zadanie 6

Projekt „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe jest realizowany w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi od 01.09.2016r do 30.08.2017r.

Koszty projektu: 970 089,50 zł
Wkład własny (Miasto Łódź): 82 457,61 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 887 631,89 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 88 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla 88 uczniów szkoły doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika ZSEDC.

Osiągnięcie w/w celu projektu ma wpływ na dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy i w ten sposób przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ.

W projekcie rozpoczyna się kolejna część zajęć w roku szkolnym 2017/2018.

Termin zakończenia rekrutacji do nowej transzy do projektu 30.09.2017 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie >>> pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia >>> pobierz plik

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Zadanie 1 Badanie układu ABS/ASR

Prowadzący mgr inż. Andrzej Łaziński

w dniach

godz od

godz do

liczba godzin

05-04-2018 r.

15,00

18,00

3

12-04-2018 r.

15,00

18,00

3

19-04-2018 r.

15,00

18,00

3

26-04-2018 r.

15,00

18,00

3

 

Zadanie 2 Badanie układu zasilania ZSEDC

Prowadzący mgr inż. Dariusz Adamczewski

w dniach

godz od

godz do

liczba godzin

04-04-2018  (środa)

15.30

18.30

3

14-04-2018  (SOBOTA)

9.00

15.00

6

18-04-2018  (środa)

15.30

18.30

3

25-04-2018  (środa)

15.30

18.30

3

 

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Prowadząca: mgr Joanna Grzelewska

Zajęcia indywidualne doradztwa edukacyjno-zawodowego, z ustalonymi przez prowadzącego (Pani mgr Joanna Grzelewska) uczestnikami, odbywają się w godzinach 8.10 do 10.10 w dniach:

04.04.2018r – 2 godz.,

05.04.2018r – 2 godz.,

18.04.2018r – 2 godz.

19.04.2018r – 2 godz.

 

Zadanie 5: Zajęcia e-learning w zakresie kwalifikacji wstępnej będą odbywały się w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty w poniżej podanych godzinach:

 od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 21.00

w sobotę od godz. 11.00 do 16.00.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zakresu badania układu ABS/ASR. W zadaniu uczestniczy 24 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Program ramowy, m.in.:  zadania i budowa układu ABS; przebieg procesu hamowania; pomiary rezystancji czujników prędkości; pomiary multimetrem napięcia; pomiary oscyloskopem napięcia; badania ABS przyrządem diagnostycznym Bosch KTS  570.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zakresu badania układu zasilania silnika ZSEDC. W zadaniu uczestniczy 24 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Program ramowy, m.in.: przebieg spalania w silnikach o ZS; budowa i zasada działania systemu sterowania EDC oraz rozdzielaczowej pompy wtryskowej; zasady podłączenia i wykonywania pomiarów diagnoskopem Bosch KTS 570; pomiary multimetrem; pomiary diagnoskopem; pomiary oscyloskopem; pomiary lampą stroboskopową.

Program ramowy, m.in.: poznanie własnych preferencji i predyspozycji zawodowych; poznanie lokalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców, aktywne metody poszukiwania pracy; sporządzanie dokumentów aplikacyjnych; autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna; własna działalność gospodarcza; pomoc w wyborze kierunków kształcenia/zawodu.

Wyposażenie/doposażenie Warsztatu Szkolnego dla zawodu:
‒        blacharz samochodowy – mechaniczne urządzenie pomiarowe geometrii nadwozia
‒        lakiernik  − kabina lakiernicza.

W dniu 7 listopada firma „Jan Sobański AUTO SYSTEM”, będącą partnerem szkoły, przekazała nam zakupione urządzenie pomiarowe do napraw karoserii samochodowych firmy AUTOROBOT. Służy ono do sprawdzania geometrii nadwozi pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadków. Na podstawie pomiarów można określić wielkość odkształceń, zaplanować proces naprawy i sprawdzić efekty prac remontowych. 
Urządzenie jest elementem uzupełniającym do posiadanej już przez naszą szkołę ramy naprawczej. Sprzęt ten będziemy w szczególności wykorzystywać w kształceniu uczniów z klas blacharskich ZSZ, oraz klasy o specjalności naprawa nadwozi samochodowych w technikum, a także na zajęciach z pracowni diagnostycznej. Wraz z dostarczeniem wspomnianego urządzenia, pracownicy firmy pana Jana Sobańskiego, wraz z jej właścicielem, przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły i uczniów z klas blacharskich. W bazie danych urządzenia znajdują się parametry ponad 3000 modeli samochodów osobowych i dostawczych. Można ją na bieżąco poszerzać o nowe modele.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca z firmą partnerską będzie się rozwijać w dalszym ciągu, gdyż wstępnie uzgodniono już wyjazd grupy ok. 15 uczniów na szkolenie w siedzibie firmy w Kobyłce pod Warszawą.

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej, zwiększających ich szanse  na rynku pracy. Chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej (260 godzin teorii, 16 godzin jazdy i 2 godziny zajęć na symulatorze). Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego. W zadaniu uczestniczy 42 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień Prawo Jazdy kat C (20 godzin teorii, 30 godzin jazdy i 2 godziny zajęć na symulatorze), zwiększających ich szanse  na rynku pracy. W zadaniu uczestniczy 42 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców. 

next
prev

Głosowanie na Nasz projekt obywatelski

B0095BC - Boisko dla wszystkich 

Prosimy o głosy!

Każda osoba będąca mieszkańcem Łodzi, która ukończyła 16 lat, może głosować na dwa rodzaje zadań: ponadosiedlowe oraz osiedlowe (w jednym, wybranym osiedlu). Można wybrać do 5 zadań ponadosiedlowych oraz do 5 zadań osiedlowych. Oznacza to, iż w obu rodzajach głosowania można wybrać łącznie do 10 zadań.

Głosowanie będzie możliwe od godziny 00:00 w dniu 10 września
do godziny 24:00 w dniu 9 października 2016 r.

Przed przystąpieniem do głosowania można zapoznać się z informacją o poszczególnych rodzajach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz sprawdzić na mapie Łodzi w jakim osiedlu znajduje się dany adres

Głosowanie na Nasz projekt obywatelski

B0018 - Samochodówka "Prożka" 

i cztery zaprzyjażnione szkoły z Bałut 

B0118 - SP116
B0086 - SP166
B0116 - GP17
B0051 - ZSP 20 "Warecka"

Prosimy o głosy!

Tak wygląda projekt boiska:

 

Z prowadzonych w Łodzi analiz i badań wynika, iż do szkół o profilu zawodowym w ostatnich latach trafiło jedynie 35% uczniów gimnazjów, natomiast blisko 65% do szkół ogólnokształcących Jednocześnie z danych płynących z rynku pracy od pracodawców dowiedzieć się można, iż pracodawcy napotykają największe problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry z wykształceniem zawodowym w takich branżach jak handel, spożywczej, samochodowej. Wiąże się to z rosnącym niedoborem pracowników na łódzkim rynku pracy, co może prowadzić do obniżenia jego konkurencyjności. Dlatego Leute Zentrum we współpracy z Miastem Łódź, w celu odpowiedzenia na zapotrzebowanie rynku względem dostarczenia niezbędnej kadry w zawodach w których rośnie najszybciej zapotrzebowanie oraz wsparcia kształcenia zawodowego w Łodzi realizuje projekt unijny pn. „Kształcenie zawodowe szansa na pewną pracę- program rozwojowy ZSP5, ZSP7 i ZSPS w Łodzi”. 

Projekt realizowany jest w okresie 02.09.2013-30.06.2015 roku i objętych nim będzie 100 uczniów klas I i II w wieku 16-17 lat.

 

PROJEKT "AUTO UNIA - KU NOWOCZESNYM SZKOŁOM ZAWODOWYM" 

Zasady uczestnictwa i rekrutacji uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnajalnych nr 7 w Łodzi: (Technikum: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik; Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechatronik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy) w Projekcie pt. „Auto Unia - ku nowoczesnym szkołom zawodowym”, określa regulamin:

Składam wyrazy podziękowania całej społeczności Szkoły za aktywne włączenie się w akcję pozyskania głosów mieszkańców Łodzi na budowę boiska sportowego. W sposób szczególny dziękuję koordynatorom tego przedsięwzięcia Panu Piotrowi Osowskiemu i  Panu Jackowi Lewandowskiemu oraz uczniom z klasy Im Piotrowi Koperniakowi, Kamilowi Żaczkowi, Mateuszowi Kaletce i Arturowi Konopce.  Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy nie szczędzili sił i poświęcili wiele wolnego czasu podejmując próbę  zrealizowania naszego wspólnego celu. 

Łódź, dnia 29.09.2014r 

Dyrektor  Zespołu Szkół Samochodowych 

mgr inż. Andrzej Żelasko 

Projekt "Akademia kierowcy dla ZSP 7 w Łodzi"  Proponowany czas realizacji projektu:  2011-2013 rok

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Co Ci da udział w projekcie ?

 1. Prawo jazdy kat. C
 2. Pełną kwalifikację wstępną dla kierowców samochodów ciężarowych.
 3. Kurs języka obcego używanego w transporcie, spedycji, logistyce.
 4. Umiejętności poruszania się na rynku pracy - pisania CV, aplikowania na ogłoszenia o pracę, autoprezentacja, itp.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i projektu znajdziesz na stronie internetowej www.przewoznicy.lodz.pl