Po raz drugi bierzemy udział w konkursie na najlepszy
projekt edukacyjny  w Polsce!

Nasz  projekt ma nr  00342

Głosuj na stronie : http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa6/projekty/pokaz/1063.html

                                            Przez kliknięcie przycisku głosuj. Głos trzeba potwierdzić ze swojego konta e-mailowego.

                                              TWÓJ GŁOS JEST BEZCENNY  !!!

 

Zdobyliśmy certyfikat dobrze zaprojektowanej szkoły

List gratulacyjny od Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej

Projekt pt. „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu

o nowoczesne technologie informacyjne

Projekt realizowany w partnerstwie przez firmę  GroMar Sp. z o. o oraz Politechnikę Łódzką w ramach PriorytetuIII. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt będzie trwał 2 lata (rok szkolny 2012/2013 oraz 2013/2014)

Projekt „Wspomaganie nauczania matematyki w Technikum w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada:

Projekt ,,E-matura z matematyki"

           Egzamin „e-matura z matematyki” jest innowacyjnym podejściem do tematu egzaminowania uczniów na dużą skalę z wykorzystaniem systemu opartego o sieć Internet opracowany i organizowany przez Politechnikę Łódzką.

 Projekt "Akademia Młodych Twórców - program wspierania zainteresowań

informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych"

Rozwijaj swoje pasje - weź udział w bezpłatnych zajęciach informatycznych:

·         Konstrukowanie i programowanie robotów mobilnych

·         Tworzenie stron WWW i aplikacja internetowych

·         Grafika komputerowa i multimedia

·         Programowanie w językach wysokiego poziomu

·         Budowa i administrowanie sieciami komputerowymi

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi jest koordynatorem i głównym beneficjentem projektu pt. "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (ang. "Competencies for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training").

 

 

 

Projekt jest realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem - MBM Training Center, specjalizującym się w szkoleniach z zakresu edukacji zawodowej. W ramach projektu 17-osobowa grupa kadry z Zespołu Szkół Samochodowych w okresie ferii zimowych 2018 weźmie udział w 12-dniowej mobilności w Liverpoolu. Mobilność będzie koncentrować się na wzmacnianiu kompetencji kadry w zakresie innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia usług doradztwa zawodowego. Projekt zaowocuje nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników oraz zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w ZSS.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej.

Tor doświadczalny Land Rover'a w Liverpool 2018

 

 

 

Zwiedzanie toru doświadczalnego fabryki Land Rover'a w Liverpool w Wielkiej Brytanii jest bardzo popularne wśród nauczycieli. W dniu 29 stycznia 2018 r. tor swoją obecnością zaszczyciła ponad dwudziestooosobowa grupa wykładowców przedmiotów zawodowych ze szkoły samochodowej z Polski, widocznych w tle ujęć z wycieczki oprowadzanej przez przewodników, ekspertów pracujących w fabryce. Wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i słuchawki z mikrofonami, i zajęli się egzaminowaniem wiedzy fachowców fabryki. Armia robotów, którą można spotkać po drodze, zawsze potrafi sprostać wymaganiom zwiedzających.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Projekt mobilności w Liverpool 2018

 

 

 

Kadra Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi wzięła udział w mobilności w Liverpoolu w ramach projektu "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym”.

Projekt pt. "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym” (ang. "Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training") jest realizowany we współpracy z brytyjskim partnerem - MBM Training and Development Center, specjalizującym się w szkoleniach z zakresu edukacji zawodowej. W ramach projektu 17-osobowa grupa kadry z Zespołu Szkół Samochodowych wzięła udział w mobilności szkoleniowej w Liverpoolu (Wielka Brytania) okresie 29 stycznia - 9 lutego 2018 r.  Mobilność kadry koncentrowała się na wzmacnianiu kompetencji w zakresie innowacyjnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz skuteczniejszego świadczenia usług doradztwa zawodowego. Projekt zaowocował  nowymi możliwościami rozwoju zawodowego dla pracowników oraz zwiększeniem szans na rynku pracy uczniów kształcących się w ZSS.

Projekt jest realizowany dzięki dofnansowaniu z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Projekt „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 1. Opis projektu
 2. Cel projektu
 3. Rekrutacja
 4. Rozkład zajęć
 5. Zadanie 1
 6. Zadanie 2
 7. Zadanie 3
 8. Zadanie 4
 9. Zadanie 5
 10. Zadanie 6

Projekt „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe jest realizowany w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi od 01.09.2016r do 30.08.2017r.

Koszty projektu: 970 089,50 zł
Wkład własny (Miasto Łódź): 82 457,61 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 887 631,89 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 88 uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla 88 uczniów szkoły doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika ZSEDC.

Osiągnięcie w/w celu projektu ma wpływ na dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy i w ten sposób przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ.

W projekcie rozpoczyna się kolejna część zajęć w roku szkolnym 2017/2018.

Termin zakończenia rekrutacji do nowej transzy do projektu 30.09.2017 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie >>> pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia >>> pobierz plik

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych

Zadanie 1 Badanie układu ABS/ASR

Prowadzący mgr inż. Andrzej Łaziński

w dniach

godz od

godz do

liczba godzin

05-04-2018 r.

15,00

18,00

3

12-04-2018 r.

15,00

18,00

3

19-04-2018 r.

15,00

18,00

3

26-04-2018 r.

15,00

18,00

3

 

Zadanie 2 Badanie układu zasilania ZSEDC

Prowadzący mgr inż. Dariusz Adamczewski

w dniach

godz od

godz do

liczba godzin

04-04-2018  (środa)

15.30

18.30

3

14-04-2018  (SOBOTA)

9.00

15.00

6

18-04-2018  (środa)

15.30

18.30

3

25-04-2018  (środa)

15.30

18.30

3

 

Zadanie 3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Prowadząca: mgr Joanna Grzelewska

Zajęcia indywidualne doradztwa edukacyjno-zawodowego, z ustalonymi przez prowadzącego (Pani mgr Joanna Grzelewska) uczestnikami, odbywają się w godzinach 8.10 do 10.10 w dniach:

04.04.2018r – 2 godz.,

05.04.2018r – 2 godz.,

18.04.2018r – 2 godz.

19.04.2018r – 2 godz.

 

Zadanie 5: Zajęcia e-learning w zakresie kwalifikacji wstępnej będą odbywały się w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty w poniżej podanych godzinach:

 od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 21.00

w sobotę od godz. 11.00 do 16.00.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zakresu badania układu ABS/ASR. W zadaniu uczestniczy 24 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Program ramowy, m.in.:  zadania i budowa układu ABS; przebieg procesu hamowania; pomiary rezystancji czujników prędkości; pomiary multimetrem napięcia; pomiary oscyloskopem napięcia; badania ABS przyrządem diagnostycznym Bosch KTS  570.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zakresu badania układu zasilania silnika ZSEDC. W zadaniu uczestniczy 24 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Program ramowy, m.in.: przebieg spalania w silnikach o ZS; budowa i zasada działania systemu sterowania EDC oraz rozdzielaczowej pompy wtryskowej; zasady podłączenia i wykonywania pomiarów diagnoskopem Bosch KTS 570; pomiary multimetrem; pomiary diagnoskopem; pomiary oscyloskopem; pomiary lampą stroboskopową.

Program ramowy, m.in.: poznanie własnych preferencji i predyspozycji zawodowych; poznanie lokalnego rynku pracy i potrzeb pracodawców, aktywne metody poszukiwania pracy; sporządzanie dokumentów aplikacyjnych; autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna; własna działalność gospodarcza; pomoc w wyborze kierunków kształcenia/zawodu.

Wyposażenie/doposażenie Warsztatu Szkolnego dla zawodu:
‒        blacharz samochodowy – mechaniczne urządzenie pomiarowe geometrii nadwozia
‒        lakiernik  − kabina lakiernicza.

W dniu 7 listopada firma „Jan Sobański AUTO SYSTEM”, będącą partnerem szkoły, przekazała nam zakupione urządzenie pomiarowe do napraw karoserii samochodowych firmy AUTOROBOT. Służy ono do sprawdzania geometrii nadwozi pojazdów uszkodzonych w wyniku wypadków. Na podstawie pomiarów można określić wielkość odkształceń, zaplanować proces naprawy i sprawdzić efekty prac remontowych. 
Urządzenie jest elementem uzupełniającym do posiadanej już przez naszą szkołę ramy naprawczej. Sprzęt ten będziemy w szczególności wykorzystywać w kształceniu uczniów z klas blacharskich ZSZ, oraz klasy o specjalności naprawa nadwozi samochodowych w technikum, a także na zajęciach z pracowni diagnostycznej. Wraz z dostarczeniem wspomnianego urządzenia, pracownicy firmy pana Jana Sobańskiego, wraz z jej właścicielem, przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli naszej szkoły i uczniów z klas blacharskich. W bazie danych urządzenia znajdują się parametry ponad 3000 modeli samochodów osobowych i dostawczych. Można ją na bieżąco poszerzać o nowe modele.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca z firmą partnerską będzie się rozwijać w dalszym ciągu, gdyż wstępnie uzgodniono już wyjazd grupy ok. 15 uczniów na szkolenie w siedzibie firmy w Kobyłce pod Warszawą.

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień z zakresu kwalifikacji wstępnej, zwiększających ich szanse  na rynku pracy. Chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej (260 godzin teorii, 16 godzin jazdy i 2 godziny zajęć na symulatorze). Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego. W zadaniu uczestniczy 42 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców.

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień Prawo Jazdy kat C (20 godzin teorii, 30 godzin jazdy i 2 godziny zajęć na symulatorze), zwiększających ich szanse  na rynku pracy. W zadaniu uczestniczy 42 uczniów. W okresie przerwy wakacyjnej 150 godzinne staże u pracodawców. 

next
prev

Głosowanie na Nasz projekt obywatelski

B0095BC - Boisko dla wszystkich 

Prosimy o głosy!

Każda osoba będąca mieszkańcem Łodzi, która ukończyła 16 lat, może głosować na dwa rodzaje zadań: ponadosiedlowe oraz osiedlowe (w jednym, wybranym osiedlu). Można wybrać do 5 zadań ponadosiedlowych oraz do 5 zadań osiedlowych. Oznacza to, iż w obu rodzajach głosowania można wybrać łącznie do 10 zadań.

Głosowanie będzie możliwe od godziny 00:00 w dniu 10 września
do godziny 24:00 w dniu 9 października 2016 r.

Przed przystąpieniem do głosowania można zapoznać się z informacją o poszczególnych rodzajach zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego oraz sprawdzić na mapie Łodzi w jakim osiedlu znajduje się dany adres

Głosowanie na Nasz projekt obywatelski

B0018 - Samochodówka "Prożka" 

i cztery zaprzyjażnione szkoły z Bałut 

B0118 - SP116
B0086 - SP166
B0116 - GP17
B0051 - ZSP 20 "Warecka"

Prosimy o głosy!

Tak wygląda projekt boiska:

 

Z prowadzonych w Łodzi analiz i badań wynika, iż do szkół o profilu zawodowym w ostatnich latach trafiło jedynie 35% uczniów gimnazjów, natomiast blisko 65% do szkół ogólnokształcących Jednocześnie z danych płynących z rynku pracy od pracodawców dowiedzieć się można, iż pracodawcy napotykają największe problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry z wykształceniem zawodowym w takich branżach jak handel, spożywczej, samochodowej. Wiąże się to z rosnącym niedoborem pracowników na łódzkim rynku pracy, co może prowadzić do obniżenia jego konkurencyjności. Dlatego Leute Zentrum we współpracy z Miastem Łódź, w celu odpowiedzenia na zapotrzebowanie rynku względem dostarczenia niezbędnej kadry w zawodach w których rośnie najszybciej zapotrzebowanie oraz wsparcia kształcenia zawodowego w Łodzi realizuje projekt unijny pn. „Kształcenie zawodowe szansa na pewną pracę- program rozwojowy ZSP5, ZSP7 i ZSPS w Łodzi”. 

Projekt realizowany jest w okresie 02.09.2013-30.06.2015 roku i objętych nim będzie 100 uczniów klas I i II w wieku 16-17 lat.

 

PROJEKT "AUTO UNIA - KU NOWOCZESNYM SZKOŁOM ZAWODOWYM" 

Zasady uczestnictwa i rekrutacji uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnajalnych nr 7 w Łodzi: (Technikum: technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik; Zasadnicza Szkoła Zawodowa: mechatronik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy) w Projekcie pt. „Auto Unia - ku nowoczesnym szkołom zawodowym”, określa regulamin:

Składam wyrazy podziękowania całej społeczności Szkoły za aktywne włączenie się w akcję pozyskania głosów mieszkańców Łodzi na budowę boiska sportowego. W sposób szczególny dziękuję koordynatorom tego przedsięwzięcia Panu Piotrowi Osowskiemu i  Panu Jackowi Lewandowskiemu oraz uczniom z klasy Im Piotrowi Koperniakowi, Kamilowi Żaczkowi, Mateuszowi Kaletce i Arturowi Konopce.  Dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy nie szczędzili sił i poświęcili wiele wolnego czasu podejmując próbę  zrealizowania naszego wspólnego celu. 

Łódź, dnia 29.09.2014r 

Dyrektor  Zespołu Szkół Samochodowych 

mgr inż. Andrzej Żelasko 

Projekt "Akademia kierowcy dla ZSP 7 w Łodzi"  Proponowany czas realizacji projektu:  2011-2013 rok

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Co Ci da udział w projekcie ?

 1. Prawo jazdy kat. C
 2. Pełną kwalifikację wstępną dla kierowców samochodów ciężarowych.
 3. Kurs języka obcego używanego w transporcie, spedycji, logistyce.
 4. Umiejętności poruszania się na rynku pracy - pisania CV, aplikowania na ogłoszenia o pracę, autoprezentacja, itp.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i projektu znajdziesz na stronie internetowej www.przewoznicy.lodz.pl