Stypendium szkolne w roku 2021/2022

 

Komu przysługuje stypendium

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Uprawnieni

ñuczniowie szkół publicznych i niepublicznych, niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

ñwychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty 528,00 zł netto a od 1 stycznia 2022 r. 600,00 zł netto.

Tryb wnioskowania

Dochód stanowi sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku wniosków składanych w miesiącu wrześniu, przyjmuje się dochód z miesiąca sierpnia) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Termin składania wniosków upływa 15 września 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce edukacja, stypendia, stypendia i zasiłki szkolne:

https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Wszelkich informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają:

pracownicy Wydziału Edukacji Oddziału ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów,

94 – 030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2 b, I piętro, pokój 102;

telefon:

ñ42 272-65-65

ñ42 272-65-66

ñ42 272-65-67