Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, u których w rodzinach,
dochód bez uwzględniania dodatku 500+,
nie przekracza ustawowego minimum netto 514 zł na osobę,
mogą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września
składać u pedagoga szkolnego, 
wnioski  o stypendium socjalne.
(podstawa prawna art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej
Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)