ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

NA I SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 2022/23

kształcimy w zawodzie Technik pojazdów samochodowych

  •  Kształcenie w tej szkole to kontynuacja nauki wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
  •  Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent otrzymuje dyplom technika pojazdów samochodowych oraz uzyskuje wykształcenie średnie.
  • Ważnym elementem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.

            Na Rok Szkolny 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013 - więcej informacji do linkiem.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia na rok szkolny 2022/2023.

2. Plakat Branżowej Szkoły II stopnia.