ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

NA I SEMESTR W ROKU SZKOLNYM 2022/23

kształcimy w zawodzie Technik pojazdów samochodowych

  •  Kształcenie w tej szkole to kontynuacja nauki wcześniej ukończonej Szkoły Branżowej I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
  •  Kończąc Szkołę Branżową II Stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent otrzymuje dyplom technika pojazdów samochodowych oraz uzyskuje wykształcenie średnie.
  • Ważnym elementem Szkoły Branżowej II Stopnia jest możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, dzięki czemu później można rozpocząć naukę na studiach wyższych.

            Na Rok Szkolny 2022/2023 na semestr pierwszy klasy I branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013 - więcej informacji do linkiem.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia na rok szkolny 2022/2023.

2. Plakat Branżowej Szkoły II stopnia.

 

Kandydat do naszej szkoły loguje się na stronie:

https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

Skany świadectw i wyniki egzaminów wysyłamy drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pIerwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

 

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

(1) Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

 

 

    Zarządzenie nr 11/2020 ŁKO z 30 stycznia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.

 

 

 

W roku szkolnym 2019/20 planujemy utworzenie klas  pierwszych w następujących zawodach

Dla absolwentów 3 klasy gimnazjum:

W Technikum czteroletnim -  3 klasy pierwsze w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych o specjalnościach: mechanicznej i elektryczno-mechatronicznej
- technik mechatronik
- technik transportu drogowego

W Branżowej Szkole I stopnia – 2 (dwu lub trójzawodowe) klasy pierwsze w zawodach

- blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- kierowca mechanik

Dla absolwentów 8 klasy Szkoły Podstawowej:

w Technikum pięcioletnim – 4 klasy pierwsze w zawodach:

- technik pojazdów samochodowych o specjalnościach: mechanicznej i elektryczno-mechatronicznej
- technik mechatronik
- technik transportu drogowego

W Branżowej Szkole I stopnia – 3 (jedno lub dwuzawodowe) klasy pierwsze w zawodach

- blacharz samochodowy
- lakiernik samochodowy
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- kierowca mechanik

Do wszystkich klas przy rekrutacji punktowane są:

język polski
język obcy
matematyka
informatyka

We wszystkich klasach na poziomie technikum nauczany jest język angielski oraz język niemiecki. W klasach szkoły branżowej nauczany jest język angielski, z wyjątkiem zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych, gdzie obowiązuje język niemiecki.

Szczegółowe zasady naboru i obowiązujące terminy znajdują się w zarządzeniu Kuratora Oświaty.

 

DO GIMNAZJALISTÓW

KRYTERIA REKRUTACJI
 NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.(Dz.U.586/2017). i Zarządzenia nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowaniu uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim zarządza się co następuje:


W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do klas:
 

Lp

Typ szkoły

Klasy

Zawód-specjalność

Języki obce

1

Technikum nr 7
4-letnie

 

1a,b,c

1d

1e

1m

technik pojazdów samochodowych

technik mechatronik pojazdów samochodowych


technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych


technik mechatronik 

j.ang. j.niem.

j.ang.  j.niem.


j.ang. j.niem.

j.ang. j.niem.

2

Szkoła Branżowa
I stopnia nr 7

3-letnia

 

1mz

1ez

1bz

1lz

1kz

mechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych

blacharz samochodowy

lakiernik

kierowca mechanik

j.ang.

j.niem.

j.ang.

j.ang.

j.ang.

Więcej informacji w sekreteriacie uczniowskim.

DO GIMNAZJALISTÓW

KRYTERIA REKRUTACJI
 NA ROK SZKOLNY 2017/2018
DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.(Dz.U.586/2017). i Zarządzenia nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowaniu uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim zarządza się co następuje:

Lista podmiotów, które zostały wybrane do realizacji usług:  
– wykonywanie badań uczniów w 2017 roku

(numery telefonów do rejestracji oraz miejsce wykonywania świadczeń)

Lista podmiotów, które zostały wyłonione w konkursie UMŁ do realizacji usług:  
– wykonywanie badań uczniów w 2016 roku

(numery telefonów do rejestracji oraz miejsce wykonywania świadczeń)

DO GIMNAZJALISTÓW

KRYTERIA REKRUTACJI
 NA ROK SZKOLNY 2016/2017
DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W ŁODZI

Na podstawie §14 ust. 3, załącznika nr 3, nr4, nr5, i nr 6 do Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. i Zarządzenia nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowaniu uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017do publicznych gimnazjów, publicznych szkól ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych w województwie łódzkim zarządza się co następuje:

Lista podmiotów, które zostały wybrane do realizacji usług  
– wykonywanie badań uczniów w 2015 roku

(numery telefonów do rejestracji oraz miejsce wykonywania świadczeń)

DO GIMNAZJALISTÓW

Nabór 2015/16

 

 

 

Podstawa prawna naboru: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7) oraz zarządzenie nr 74/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 października 2014 r.

W Łodzi rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych odbywa się poprzez system elektroniczny. Link do strony dla kandydatów to: lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

 

Działania, które musi podjąć Gimnazjalista starający się o przyjęcie do naszej szkoły:

DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH  W ŁODZI

1.      Podstawa  prawna: art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7) i zarządzenie nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014r. Na terenie Łodzi obowiązuje elektroniczny nabór do publicznych szkół ponadgimnazjalnych.