Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 122 przeznaczona została przede wszystkim dla uczniów szkół policealnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Zamieszkuje ją młodzież dorosła kształcąca się poza miejscem stałego zameldowania. W przypadku wolnych miejsc mogą tu również mieszkać inne osoby pełnoletnie.

Bursa organizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych i letnich. Nadzór nad mieszkańcami w placówce sprawują dyrektor, nauczyciele i pracownicy bursy.

http://www.bursa.lodzkie.pl/